CHWILECZKĘ, OTWIERAM STRONĘ...

 

REGULAMIN

1. Właścicielem Sklepu internetowego jest Monika J. Dykier.

2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i pojawiają się na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym.

3. Każdy Klient rejestrujący się w naszym Sklepie ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego warunków.

4. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O zmianach regulaminu każdorazowo będziemy informować pocztą elektroniczną wszystkich zarejestrowanych Klientów.

5. Klient może zamawiać tylko te produkty, które w czasie składania zamówienia znajdują się w asortymencie Sklepu.

6. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

7. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.astrocoach.com lub e-mailem. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje drogą elektroniczną informację o jego otrzymaniu przez Sklep.

8. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.

9. Dane osobowe, które podaje Klient (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są one udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom.

10. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach Sklepu www.astrocoach.com.

11. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu (przyjmujemy tylko zamówienia płatne przelewem).

12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do momentu wysłania towaru:
a) telefonicznie (516 588 948), potwierdziwszy je SMS-em,
b) e-mailem pod adresem biuro@mintaka.com.pl.

13. Klient nie może modyfikować zamówienia, które już zostało wysłane.

14. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

15. Towar zostaje wysłany w ciągu trzech dni roboczych po przyjęciu zamówienia do realizacji. Wyjątkiem jest okres urlopowy, kiedy czas oczekiwania na wysyłkę może się wydłużyć. Informacja o możliwym opóźnieniu wysyłki każdorazowo będzie umieszczona w widocznym miejscu na stronach Sklepu. Przesyłki dostarcza Poczta Polska. Na terenie Polski czas dostawy przesyłki pocztowej priorytetowej wynosi 1 dzień roboczy (dodatkowa opłata 3 zł do ceny kosztów wysyłki), przesyłki pocztowej ekonomicznej 3 – 6 dni roboczych.

16. W przypadku zwrotu nadpłaty niezawinionej po stronie Sklepu (np. błędna kwota przelewu) pobrana zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 3 zł.

17. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego produktu w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 18 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni.

18. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu (np. koszt odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

19. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do Sklepu). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez danego Sklep (jeśli dotyczy) jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

20. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sklep zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Sklep jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

21. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

22. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać produkt Sklepowi lub – w przypadku gdy ma to zastosowanie – osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

23. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

24. Przesyłki nieodebrane i zwrócone przez Pocztę do Sklepu zostaną wysłane po raz drugi po ponownym pokryciu kosztów wysyłki przez Zamawiającego.

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

26. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

https://i0.wp.com/astroserwis.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-AC.jpg?resize=320%2C77&ssl=1

W HARMONII Z KOSMOSEM
*powered by AstroSerwis

AstroSerwis
50-086 Wrocław
NIP: 9151438897