CHWILECZKĘ, OTWIERAM STRONĘ...

 
https://i0.wp.com/astroserwis.com/wp-content/uploads/2022/02/purple_top_divider.webp?fit=2100%2C315&ssl=1

REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZOWANEGO PRZEZ ASTROSERWIS

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest portal astroserwis.com.
2. Konkurs będzie przeprowadzany od 22 marca do 12 kwietnia.
3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać przy użyciu formularza na stronie Konkursu.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która prześle odpowiedź na zadane pytanie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://astroserwis.com/regulamin-konkursu/
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1.

§ 3. Zasady konkursu i nagrody

1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora na stronie Konkurs: Wygraj horoskop.
2. Główną nagrodę otrzyma osoba, której odpowiedź zostanie uznana przez Organizatora za najciekawszą, nagrody druga i trzecia przypadną w udziale osobom, które zajmą kolejne miejsca.
3. Nagrodą główną w Konkursie jest horoskop urodzeniowy indywidualny (forma konsultacji do uzgodnienia: spotkanie osobiste lub rozmowa za pośrednictwem Skype), drugą nagrodą jest horoskop Zaćmienie Słońca, zaćmienie Księżyca, trzecia nagroda to Mandala horoskopowa.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu, na wskazany w trakcie Konkursu adres e-mail.
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody powiadomieni Zdobywcy powinni odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§ 4. Dane osobowe uczestników Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, adresu poczty elektronicznej oraz danych urodzeniowych, czyli daty, godziny i miejsca urodzenia.
2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z przyznaniem i wydaniem nagród.

§ 5. Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu może ulec zmianie o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin Konkursu obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

https://i0.wp.com/astroserwis.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-AC.jpg?resize=320%2C77&ssl=1

W HARMONII Z KOSMOSEM
*powered by AstroSerwis

AstroSerwis
50-086 Wrocław
NIP: 9151438897